ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ / บริการของเรา

บริษัท เอ็นคอร์ แคปปิตอล จำกัด เราพร้อมเสนอบริการสินเชื่อรูปแบบต่างๆ สนับสนุนและแนะนำวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจ และตรงกับความต้องการของลูกค้าทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เราพร้อมที่จะเคียงข้างคุณ ด้วยความมุ่งมั่นและมุ่งหวังให้ธุรกิจของท่านก้าวหน้าต่อไป และเติบโตอย่างมีศักยภาพ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนไทย

อ่านต่อ

เหมาะสำหรับคนไทยที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยของตนเอง แต่อาจติดปัญหาเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงิน ทั้งในเรื่องของเอกสารที่ยุ่งยากซับซ้อนและ การพิจารณาอนุมัติที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลานาน

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับชาวต่างชาติ

อ่านต่อ

เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยของตนเอง  แต่อาจติดปัญหาเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงิน ทั้งในเรื่องของเอกสารที่ยุ่งยากซับซ้อนและ การพิจารณาอนุมัติที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลานาน

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SMEs

อ่านต่อ

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เช่น ที่ดินเปล่า, ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, ห้องชุด โดยต้องการแปลงสินทรัพย์เป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายในธุรกิจ ทางบริษัทมีความยินดีที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตขึ้น แต่อาจติดปัญหาเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร ทั้งในเรื่องของเอกสารที่ยุ่งยากซับซ้อนและ การพิจารณาอนุมัติที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลานาน

สินเชื่อพิโก ไฟแนนซ์ ( Pico Finance )

อ่านต่อ

เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย ต้องการเงินกู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตามความจำเป็นเร่งด่วน ในระยะสั้น ๆ และไม่มีหลักประกัน วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบายภาครัฐที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและการเข้าแหล่งเงินทุนได้ค่อนข้างยาก

คุณสมบัติ

   • อายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป อายุสูงสุดไม่เกิน 65 ปี
   • อาชีพประจำ ต้องทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
   • อาชีพอิสระ หรือเจ้าของธุรกิจต้องเปิดมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
   • ไม่จำกัดสัญชาติผู้กู้

วัตถุประสงค์

   • เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ภายใต้กฎหมายในประเทศไทย
   • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการ

หลักประกัน

Landscape

ที่ดินเปล่า

New England House

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

Condo

ห้องชุด

( หมายเหตุ  :  เฉพาะหลักประกันที่อยู่ในเขตกรุงเทพ, ปริมณฑล, และพื้นที่ ที่มีศักยภาพตามหัวเมืองจังหวัดใหญ่ ๆ )

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบพิจารณาสินเชื่อ

หลักฐานส่วนตัว

   • สำเนาบัตรประชาชน
   • สำเนาทะเบียนบ้าน ( ทุกหน้า )
   • สำเนาใบทะเบียนสมรส ( ถ้ามี )
   • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ( ถ้ามี )
   • ถ้ามีคู่สมรส สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ของคู่สมรส ( ทั้งกรณีสมรสจดทะเบียน และ กรณีสมรสแต่ไม่จดทะเบียน )

หลักฐานรายได้

อาชีพประจำ

   • หนังสือรับรองเงินเดือน ( กรณีอายุงานปัจจุบันไม่ถึง 2 ปี แนบหนังสือรับรองเงินเดือนที่เดิม )
   • สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง ( ล่าสุด )
   • บัญชีธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้า 6 เดือนย้อนหลัง ( ล่าสุด )

อาชีพเจ้าของธุรกิจ ( ไม่จดทะเบียนนิติบุคคล )

   • ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ สัญญาเช่า
   • หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น บิลซื้อ บิลขาย หรือ บัญชีรายรับรายจ่ายเป็นต้น
   • บัญชีธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้า 12  เดือนย้อนหลัง ( ล่าสุด )

อาชีพเจ้าของธุรกิจ ( จดทะเบียนนิติบุคคล )

   • หนังสือรับรอง, วัตถุประสงค์, บริคนห์สนธิ, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  ( คัดมาแล้วไม่เกิน 90 วัน )
   • หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น บิลซื้อ บิลขาย เป็นต้น
   • บัญชีธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้า 12  เดือนย้อนหลัง ( ล่าสุด ) ( ทั้งในนามกรรมการที่ขอกู้ และ ในนามบริษัท )

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข


หลักเกณฑ์คนไทยชาวต่างชาติ
วงเงินกู้ (บาท)  
สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน  
ระยะเวลากู้ (ปี)  
อัตราดอกเบี้ย
กรณีทำประกันชีวิตและอัคคีภัย ทั้ง 2 ประเภท
  
อัตราดอกเบี้ย
กรณีไม่ทำประกันชีวิตและอัคคีภัย หรือทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
  
ค่าธรรมเนียมการกู้ Processing Fee กรณีทำประกันทั้ง 2 ประเภท  
ค่าธรรมเนียมกู้
กรณีไม่ทำประกันชีวิตและอัคคีภัย หรือทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
  

ค่าเบี้ยปรับ

กรณีจ่ายชำระก่อนครบกำหนดสัญญา ภายใน 3 ปีแรก

  
Live Chat
Loading...